İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz:
İşverenle, işyeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanlarıyla, İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri, sağlık ve güvenlik destek elemanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışarak;

İşletmenizdeki çalışan sayısı, işin niteliği ve tehlike sınıfına göre;

  • İş güvenliği önlemlerinin alınması,
  • İş Kazası ve Meslek hastalıklarının önlenmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi, uygulanmasının izlenmesi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alınması,
  • Yasal Yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve yeni çıkacak olan mevzuatı takip etmek.

1-ORTAM GÖZETİMİ
İşyerinde,tüm vardiya çalışmaları dahil olmak üzere çalışma ortam gözetimi yapmak,Tüm çalışmaların, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel İş Güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için tavsiyelerde bulunmak,rehberlik yapmak, İç yönetmeliğin ve işyeri İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının oluşturulması çalışmalarına katılmak.
[clearboth]

2-RİSK ANALİZİ RAPORLAMA
İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi,Risk analizlerinin yapılması ve risk değerlendirmesinden sonra bu riski ortadan kaldıracak ,azaltacak tedbirlere karar verilmesi için gerekli çalışmaları planlamak,ölçüm ,analiz, ve kontrollerin yapılmasını sağlamak.

3-PERİYODİK BAKIM VE KONTROLLERİNİN TAKİBİ
İşyerinde İş Sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım,kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak.Rutin olmayan teknik arızaların giderilmesinde gerekli iş güvenliği şartlarını sağlamak.

4-ACİL DURUM PLANLARI
İşyerinde kaza,yangın ,doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

5-YANGIN ÇALIŞMALARI
Yangın veya patlamalarının önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,alınacak tedbirleri belirlemek.

6-İŞYERİ TASARIM , MAKİNE SEÇİM PLANLAMASI
İşyerinin tasarımı,makine bakımı,seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler dahil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyelerde bulunmak.

7-YENİ BÖLÜM , CİHAZ ALIMI , TALİMATLAR
İşyerinde yeni bir bölüm ve sistem kurulacağı ya da yeni makina ,cihaz alınacağında inceleme yapılarak iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun seçim yapılması için tavsiyelerde bulunmak.Tüm cihazların kullanma talimatlarının oluşturulmasını sağlamak.

8-KİŞİSEL KORUYUCU SEÇİMİ
Kişisel koruyucu donanımlarının seçimi,temini,kullanımı,bakımı ,koruması için tavsiyelerde bulunmak.

9-YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Yıllık çalışma planını İş yeri hekimi ile hazırlamak,uygulamak ,çalışma ortamı gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun olarak doldurulan yıllık değerlendirme raporunu işverene,kurula ve Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı‘na bildirmek.

10-İŞ KAZASI İNCELEME,DÜZELTİCİ FAALİYET PLANI
İşyerinde meydana gelen iş kazası,meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın,inceleme ve araştırmasını yaparak önleyici ve düzeltici faliyet planlarını yapmak ve uygulamasını takip etmek.

11-KAZA KAYITLARI VE BİLDİRİMLER
Bütün iş kazaları ve meslek hastalıkların kaydını tutmak,ve kanuni gerekli bildirimleri yapmak.

12-YILLIK EĞİTİM PLANI
Yıllık eğitim planı hazırlayarak,işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri,koruyucu ve önleyici tedbirler konularında çalışanları,iş sağlığı ve güvenlik temsilcilerini,kurul üyelerini yönetmelik hükümlerine uygun olarak eğitmek.

13-KURUL TOPLANTILARI
İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarının yönetmeliğe uygun yapılmasını sağlamak,kurul çalışmalarına katılarak gerekli açıklamalarda bulunmak,kurul kararlarının uygulanmasını izlemek.

14-NOTER ONAYLI DEFTER
Noter onaylı deftere işyeri gözetimi ile ilgili tedbir ve tavsiyeleri yazmak ve işverene iletmek.
YUKARIDA BELİRTİLEN GÖREVLER İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLERİN KAYITLARI GİZLİLİK İLKESİNE UYULARAK  TUTULUR VE İAOSGB  BİRİMİMİZCE SAKLANIR.